Privacy Policy Statement

Privacyverklaring (Dutch)

New Rides Europe respecteert uw privacy. Op deze pagina leggen we u uit hoe we hier op www.newrideseurope.com mee om gaan, welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel dat gebeurd.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
New Rides Europe kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van New Rides Europe en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan New Rides Europe verstrekt. New Rides Europe kan, indien de website een (contact)formulier bevat, de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw BTW nummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM NEW RIDES EUROPE BV UW GEGEVENS NODIG HEEFT
New Rides Europe verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen of te informeren indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan New Rides Europe uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG NEW RIDES EUROPE BV GEGEVENS BEWAART
New Rides Europe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of opdracht tot samenwerking wordt gegeven.

DELEN MET ANDEREN
New Rides Europe verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de websites www.usedrideseurope.com en www.newrideseurope.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. New Rides Europe gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
New Rides Europe maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze statistieken zijn anoniem en dus niet op individuele personen herleidbaar. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Wij hebben het delen van deze informatie met derden uitgeschakeld. Google kan deze informatie desondanks aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, New Rides Europe heeft hier geen invloed op. New Rides Europe heeft Google geen toestemming gegeven om via New Rides Europe verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

FACEBOOK
New Rides Europe maakt gebruik van Facebook om haar producten en diensten aan te prijzen en te adverteren. Facebook verzamelt Facebook-website bezoekersinformatie en statistieken. Deze informatie en statistieken zijn anoniem en dus niet op individuele personen herleidbaar. Facebook gebruikt deze informatie om bij te houden hoe haar website gebruikt wordt. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien u bij uw Facebook instellingen daartoe toestemming verleent. New Rides Europe heeft hier geen invloed op.

APP STORE
De Used Rides App wordt gedownload via de app store van een derde partij. Derhalve heeft New Rides Europe geen invloed op het verspreiden of delen van uw gegevens of wat de reden is daartoe. New Rides Europe adviseert u om de Privacy Verklaring van betreffende App Store te raadplegen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@usedrideseurope.com, info@newrideseurope.com of sales@usedrideseurope.com. New Rides Europe zal dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
New Rides Europe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van New Rides Europe maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

New Rides Europe slaat de door u aangeleverde gegevens op, indien nodig, op een externe server en harde schijf. Uw gegevens worden na 5 jaar verwijdert van deze externe server en harde schijf.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door New Rides Europe verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met    New Rides Europe via info@usedrideseurope.com, info@newrideseurope.com of sales@usedrideseurope.com.

COOKIES
New Rides Europe maakt op haar websites gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookie-verklaring.

NIEUWSBRIEF
New Rides Europe verstuurt geen periodieke digitale nieuwsbrief per e-mail aan haar klanten of geïnteresseerden. De mobiele App van New Rides Europe verstuurt vanuit de App wel push-meldingen. Die kunt u zelf op mobiele apparaat (mobiele telefoon, laptop, i-pad, e.d.) zelf uitschakelen in het menu van betreffende apparaat.

WIJZIGINGEN
New Rides Europe behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. New Rides Europe adviseert u deze verklaring regelmatig te controleren zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

New Rides Europe
Oude Eibergseweg 1A
7161 RN Neede
Tel.: +31-655-795-792
Email: info@newrideseurope.com

 

Privacy Statement (English)

New Rides Europe respects your privacy. On this page we explain how www.usedrideseurope.com, www.newrideseurope.com and our mobile App Used Rides handles the personal data we collect and use and for what purpose.

PROCESSED PERSONAL DATA
New Rides Europe may process personal information about you because you use the services provided by New Rides Europe and/or because you provide it yourself when completing a contact form on the website to New Rides Europe. New Rides Europe may, if the website contains a (contact) form, process the following personal data:

-your name and surname
-your address
-your phone number
-your VAT number
-your e-mail address
-your IP address

WHY NEW RIDES EUROPE BV NEEDS YOUR INFORMATION
New Rides Europe processes your personal data in order to contact you by phone, if requested, and/or to be able to contact you in writing (by e-mail and/or mail) If you cannot be reached by phone. 

In addition, New Rides Europe may use your personal information in the context of the execution of a contract or agreement concluded with you, usually consisting of legal services.

New Rides Europe does not keep your personal data for more than 5 years to achieve the goals for which your data is collected. Your data will not be retained for more than one year if there is no agreement with you, or a contract of cooperation is given.

SHARING INFORMATION WITH OTHERS
New Rides Europe will only provide your personal information to third parties if necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.

MAPPING WEBSITE VISITS
On the websites www.usedrideseurope.com and www.newrideseurope.com general visiting data are tracked, such as the time of retrieval and data sent by your browser . This data is used for analysis of visit and click behaviour on the websites. New Rides Europe uses this information to improve the functioning of the websites. These data are anonymised as much as possible and are not provided to third parties.

GOOGLE ANALYTICS
New Rides Europe uses Google Analytics to track how users use the website. These statistics are anonymous and cannot be traced to individuals. Google uses this information to track how our website is used. We have disabled the sharing of this information with third parties. Google may nevertheless provide this information to third parties if Google is required to do so by law, New Rides Europe has no influence on doing so. New Rides Europe has not given Google any permission to use the Analytics information obtained from New Rides Europe for other Google services.

FACEBOOK
New Rides Europe uses Facebook to praise and advertise its products and services. Facebook collects Facebook-website visitors information and statistics. This information and statistics are anonymous and cannot be traced to individuals. Facebook uses this information to keep track of how its website is used. Facebook may provide this information to third parties if you grant permission in your Facebook settings. New Rides Europe has no influence on these settings.

APP STORE
The USED RIDES app is downloaded from a third-party app store. Therefore New Rides Europe does not affect the distribution or sharing of your data or the reason for doing so. New Rides Europe advises you to consult the Privacy Statement of the relevant App Store.

VIEW, MODIFY OR DELETE DATA
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for inspection, correction or deletion to info@usedrideseurope.com, info@newrideseurope.com or sales@usedrideseurope.com. New Rides Europe will respond to your request as soon as possible, at the latest within four weeks.

SECURITY
New Rides Europe takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, unsolicited disclosure and unauthorised alteration. The Used Rides Europe BV owned websites use a reliable SSL certificate to ensure that your personal data will not fall into the wrong hands.

New Rides Europe stores the information you supply, if necessary, on a remote server and hard drive unit. Your data will be deleted after 5 years from this remote server and hard drive.

If you have the impression that your data is not properly protected or there are indications of misuse, or if you want more information about the security of personal data collected by New Rides Europe, please feel free to contact New Rides Europe via info@usedrideseurope.com, info@newrideseurope.com or sales@usedrideseurope.com.

COOKIES
New Rides Europe uses some cookies on its websites. For more information about cookies, see our cookie statement.

NEWSLETTER
New Rides Europe does not send a periodic digital newsletter by e-mail to its website visitors, customers or interested parties. The mobile App of New Rides Europe sends push notifications from the app. You can disable the receiving of push-messages on your mobile device (mobile phone, laptop, I-pad, etc.) yourself in the device menu.

CHANGES
New Rides Europe reserves the right to change this privacy statement. New Rides Europe advises you to check this statement regularly to stay informed about any changes.

New Rides Europe
Oude Eibergseweg 1A
7161 RN Neede
Tel.: +31-655-795-792
Email: info@usedrideseurope.com

FIND US ON SOCIAL MEDIA OR CONTACT US

New Rides Europe on Facebook New Rides Europe on Twitter Mail New Rides Europe
line